คำนิยาม
1.1 ความหมาย : ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังจะกล่าวต่อไปนี้ มีความหมายดังนี้

• “เรา” ,“ของเรา”, “โดยเรา” และ “ผู้ให้บริการขนส่ง” หมายถึง สายการบินโอเรียนท์ไทย
• “ผู้โดยสาร” “ท่าน” “ของท่าน” และ “โดยท่าน” หมายถึง บุคคลใดก็ตาม นอกเหนือจากลูกเรือที่เดินทางหรือได้เดินทางไปกับเครื่องบินโดยความยินยอมของสายการบินโอเรียนท์ไทย• “ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร” หมายถึง บริษัท หรือ ร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินโอเรียนท์ไทย อย่างเป็นทางการ
• “สัมภาระ” หมายถึง ทรัพย์สินส่วนตัวที่ท่านได้นำไปด้วยระหว่างการเดินทาง หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้หมายความรวมถึงสัมภาระที่ได้ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน
• “ทะเบียนสัมภาระ” หมายถึงเอกสารที่สายการบินโอเรียนท์ไทย ออกให้แก่ผู้โดยสารเพื่อเป็นใบรับสำหรับสัมภาระที่ลงทะเบียนแล้วและเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสัมภาระลงทะเบียนซึ่งรวมถึงป้ายสัมภาระด้วย
• “ป้ายสัมภาระ” หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสายการบินโอเรียนท์ไทย แต่เพียงผู้เดียวเพื่อการแสดงว่าเป็นสัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว
• “สัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว” หมายถึง สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของสายการบินโอเรียนท์ไทย และสายการบินโอเรียนท์ไทย ได้ออกป้ายสัมภาระให้ ซึ่งหมายความรวมถึง “สัมภาระที่ได้ลงทะเบียนแล้ว”
• “สัมภาระที่ไม่ได้ตรวจสอบ” หมายถึงสัมภาระใดๆ นอกเหนือจากสัมภาระที่ได้ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งสิ่งของทั้งหมดที่ท่านนำเข้าไปในห้องโดยสารด้วย
• “เงื่อนไขของสัญญา” หมายถึง ข้อความต่างๆ ที่ได้ระบุในข้อบังคับการบินหรือนำส่งโดยการระบุว่าเป็นเงื่อนไขของข้อบังคับการบินหรืออ้างอิงเข้าด้วยกัน ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และการบอกกล่าวที่ได้กระทำ ณ สำนักงานของสายการบินโอเรียนท์ไทย และเคาน์เตอร์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง
• “ความเสียหาย” ให้รวมถึง ความตาย ความบาดเจ็บในร่างกายของผู้โดยสาร ความล่าช้า ความสูญหาย ความสูญหายบางส่วนหรือความเสียหายอย่างอื่น ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางหรือการบริการอย่างอื่น อันเกิดขึ้นโดยบังเอิญจากการกระทำของสายการบินโอเรียนท์ไทย
• “คูปองอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง คูปองการบินที่อยู่ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารที่มีค่าเป็นอย่างอื่นที่ปรากฏในฐานข้อมูลของสายการบินโอเรียนท์ไทย
• “บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสายการบินโอเรียนท์ไทย หรือในนามของสายการบินโอเรียนท์ไทย คูปองอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารแสดงเพื่อการขึ้นเครื่องบิน
• “คูปองเที่ยวบิน” หมายถึง ส่วนของบัตรโดยสารที่ปรากฏคำว่า “ใช้ผ่านได้” หรือในกรณีของบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ คูปองอิเล็คทรอนิกส์ ที่ได้ระบุสถานที่ต้นทางและปลายทางที่ท่านมีสิทธิเดินทางได้
• “เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง” หมายถึง เอกสารที่สายการบินโอเรียนท์ไทย ออกให้แก่ผู้โดยสารซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้โดยสาร ข้อมูลเที่ยวบิน เงื่อนไขข้อบังคับในการบินและประกาศ
• “หนึ่งเที่ยวบิน” หมายถึงเที่ยวบินจากท่าอากาศยานต้นทางสู่ท่าอากาศยานปลายทาง
• “ที่นั่ง” หมายถึง ที่นั่งในเครื่องบินของสายการบินโอเรียนท์ไทย
• “ค่าธรรมเนียม” หมายถึง ค่าธรรมเนียมของสายการบินโอเรียนท์ไทย ที่ประกาศออกไปในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือทางกระดาษ
• “บัตรโดยสาร” หมายถึง เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง รวมถึงบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์และคูปองเที่ยวบินที่ออกโดยสายการบินโอเรียนท์ไทย หรือในนามของสายการบินโอเรียนท์ไทย รวมทั้งเงื่อนไขของสัญญาและประกาศที่ระบุไว้ด้วย
• “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินเหล่านี้
• “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.flyorientthai.com ที่สายการบินโอเรียนท์ไทย ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารสำรองที่นั่งออนไลน์และเข้าถึงข้อมูลของสายการบินโอเรียนท์ไทย

1.2 คำบรรยาย : หัวข้อหรือคำบรรยายในเงื่อนไขและข้อบังคับแต่ละข้อ เป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่อาจใช้สำหรับการตีความข้อความ

การบังคับใช้
2.1 บททั่วไป : ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้บังคับใช้เพื่อการเดินทางทางอากาศหรือโดยการเดินทางอย่างอื่น รวมทั้งการเดินทางของผู้โดยสารและสัมภาระภาคพื้นดิน ที่กระทำโดยสายการบินโอเรียนท์ไทย หรือในนามของสายการบินโอเรียนท์ไทย และเพื่อความรับผิดที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งและการเดินทาง

2.2 ข้อบังคับและเงื่อนไขที่ใช้บังคับ : นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ หากเงื่อนไขและข้อบังคับเหล่านี้ และเงื่อนไขของสัญญา หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่สายการบินโอเรียนท์ไทย ได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะไม่สอดคล้องกัน ให้ข้อบังคับและเงื่อนไขนี้เหล่านี้มีผลบังคับใช้

2.3 ภาษา : ข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ และแม้จะถูกแปลไปเป็นภาษาอื่น การตีความข้อบังคับและเงื่อนไขให้ยึดถือนัยตามภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

บัตรโดยสาร/เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง
3.1 พยานหลักฐานเบื้องต้นของสัญญา : เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง เป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นของสัญญาการขนส่งระหว่างผู้โดยสารและสายการบินโอเรียนท์ไทย ทั้งนี้เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง ข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้ และเงื่อนไขของสัญญาของสายการบินโอเรียนท์ไทย (รวมทั้งค่าธรรมเนียม) เหล่านี้ให้รวมเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาการขนส่งระหว่างท่านและสายการบินโอเรียนท์ไทย

3.2 ความสามารถในการโอนสิทธิ์ : สัญญาเพื่อการขนส่งอาจโอนต่อกันได้ดังกำหนดไว้ในข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้ และในเงื่อนไขของสัญญาของสายการบินโอเรียนท์ไทย

3.3 การมีผลใช้ได้ : เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางจะมีผลใช้ได้เฉพาะผู้โดยสารที่มีชื่อปรากฏในเที่ยวบินนั้นๆ เท่านั้น

3.5 การแสดงตน : สายการบินโอเรียนท์ไทย จะให้บริการเฉพาะผู้โดยสารที่มีชื่อปรากฏในเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง หรือบัตรโดยสารอิเล็กโทรนิคส์เท่านั้น ท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับการเดินทางภายในประเทศ) และหนังสือเดินทางที่มีอายุอีกไม่น้อยกว่า หก (6) เดือน (สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ) เมื่อลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน)

บัตรโดยสาร/เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง
3.1 พยานหลักฐานเบื้องต้นของสัญญา : เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง เป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นของสัญญาการขนส่งระหว่างผู้โดยสารและสายการบินโอเรียนท์ไทย ทั้งนี้เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง ข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้ และเงื่อนไขของสัญญาของสายการบินโอเรียนท์ไทย (รวมทั้งค่าธรรมเนียม) เหล่านี้ให้รวมเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาการขนส่งระหว่างท่านและสายการบินโอเรียนท์ไทย

3.2 ความสามารถในการโอนสิทธิ์ : สัญญาเพื่อการขนส่งอาจโอนต่อกันได้ดังกำหนดไว้ในข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้ และในเงื่อนไขของสัญญาของสายการบินโอเรียนท์ไทย

3.3 การมีผลใช้ได้ : เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางจะมีผลใช้ได้เฉพาะผู้โดยสารที่มีชื่อปรากฏในเที่ยวบินนั้นๆ เท่านั้น

3.5 การแสดงตน : สายการบินโอเรียนท์ไทย จะให้บริการเฉพาะผู้โดยสารที่มีชื่อปรากฏในเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง หรือบัตรโดยสารอิเล็กโทรนิคส์เท่านั้น ท่านต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับการเดินทางภายในประเทศ) และหนังสือเดินทางที่มีอายุอีกไม่น้อยกว่า หก (6) เดือน (สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ) เมื่อลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน)

อัตราค่าโดยสาร
4.1 ทั่วไป : อัตราค่าโดยสารต่างๆ นั้นให้มีผลบังคับใช้กับการขนส่งระหว่างท่าอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานต้นทางไปยังท่าอากาศยานปลายทาง ทั้งนี้หากไม่ได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะ ค่าโดยสารจะไม่รวมถึงบริการยานพาหนะภาคพื้นดินระหว่างท่าอากาศยาน และระหว่างท่าอากาศยานกับเมืองปลายทาง ทั้งนี้สายการบินโอเรียนท์ไทย ได้ให้บริการแบบจุดต่อจุดและจะไม่รับผิดชอบในเที่ยวบินต่อเนื่องของท่าน หากท่านไม่สามารถเดินทางในเที่ยวบินต่อเนื่องได้ สายการบินโอเรียนท์ไทย ที่ให้บริการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ทุกขั้นตอน แบบที่เรียกว่า “ จุดต่อจุด ” ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่เสนอและไม่สามารถอำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนผู้โดยสารหรือสัมภาระของผู้โดยสารไปยังเที่ยวบินอื่น ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย สายการบินโอเรียนท์ไทย อื่นก็ตาม บริษัทฯ ไม่ขอแนะนำให้ผู้โดยสารจองเที่ยวบินต่อเนื่อง สายการบินโอเรียนท์ไทย ถือว่าบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการให้บริการเที่ยวบินต่อเนื่องและจึงไม่มีภาระผูกพันต่อการสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความผิดพลาดใดๆ ของการเดินทางแบบเที่ยวบินต่อเนื่องที่วางแผนไว้ เงินที่รับชำระแล้วทั้งหมด “ ไม่สามารถชำระคืนได้ ”

4.2 ค่าโดยสารสำหรับทารก : สายการบินโอเรียนท์ไทย อนุญาตให้ทารก (อายุตั้งแต่ 9 วันถึง 2 ปี) นับถึงวันเดินทาง เดินทางได้ในราคาอัตราค่าโดยสารมูลค่า 500 บาท/ท่าน/เที่ยว ในทุกเส้นทางบินภายในประเทศ และสำหรับเส้นทางต่างประเทศอัตราค่าโดยสารเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด โดยอนุญาตให้ทารกหนึ่งคนนั่งโดยสารบนตักผู้ใหญ่หนึ่งคนเท่านั้น และห้ามไม่ให้นำรถเข็นหรือที่นั่งสำหรับเด็กขึ้นเครื่องบิน

4.3 ภาษีและค่าประกันภัย : ภาษีหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เรียกเก็บโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นๆ หรือจากการประกอบการของท่าอากาศยานอันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้บริการหรือได้รับการอำนวยความสะดวกต่างๆ นั้น หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นท่านต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยจะถูกรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมของสายการบินโอเรียนท์ไทย ,ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ ซึ่งค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอันเกิดจากการเดินทางทางอากาศอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว และอาจเปลี่ยนแปลงได้แม้ในวันที่ท่านได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่งเครื่องบินแล้ว ซึ่งท่านยังคงต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการเดินทาง

4.4 อัตราแลกเปลี่ยน : ท่านจะต้องชำระค่าโดยสารและค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นเงินสกุลที่ได้ระบุไว้ว่าเป็นค่าโดยสาร เว้นแต่สายการบินโอเรียนท์ไทย จะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น

4.5 ความถูกต้อง : อัตราค่าโดยสารทั้งหมด ตารางการบินและเส้นทางที่ระบุไว้ให้ถือว่าถูกต้อง ณ ขณะที่ประกาศ และสายการบินโอเรียนท์ไทย ขอสงวนสิทธิในการทบทวนอัตราค่าโดยสารและตารางการบิน ไม่ว่าเวลาใดๆ หรือเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.6 การปรับใช้อัตราค่าโดยสาร : อัตราค่าโดยสารที่ปรับใช้ คือ ค่าโดยสารที่ประกาศโดยสายการบินโอเรียนท์ไทย หรือในนามของสายการบินโอเรียนท์ไทย ไม่ว่าจะในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่นๆ อนึ่ง อัตราค่าโดยสารอาจไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการดำเนินการ ค่าธรรมเนียมการบริการและค่าธรรมเนียมอื่นใด หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

การสำรองที่นั่ง
5.1 การยืนยันการสำรองที่นั่ง : การสำรองที่นั่งจะได้รับการยืนยันหลังจากเกิดการชำระเงินค่าโดยสารเต็มจำนวนแล้ว และหลังจากที่สายการบินโอเรียนท์ไทย ได้ออกเอกสารการสำรองที่นั่ง และ/หรือเอกสารการบินเพื่อยืนยันการเดินทางแล้ว และจะไม่สามารถยกเลิกและ/หรือขอคืนการชำระเงินได้

5.2 การสำรองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ : การจองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ คือ การจองที่นั่งสำหรับผู้โดยสารจำนวน 9 คน ขึ้นไปที่เดินทางไปพร้อมกัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้ การจองที่นั่งสำหรับ 9 คนขึ้นไป ท่านต้องทำการจองผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรองที่นั่งผู้โดยสารที่สำนักงานเท่านั้น ไม่สามารถทำการจองผ่านเว็บไซต์ได้

5.3 การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน : กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) 1126 เพื่อเปลี่ยนข้อมูลการจองหรือการเดินทาง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1. ในกรณีที่ผู้โดยสารสำรองที่นั่งไว้โดยที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทุกกรณี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นการสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซด์ซึ่งระบบจะยืนยันที่นั่งและเป็นการชำระเงินโดยอัตโนมัติิ)
2. ผู้โดยสารสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และหรือวันเดินทางได้ภายในอายุของบัตรโดยสาร(บัตรโดยสารมีอายุ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุการเดินทางครั้งแรก หรือตามอายุบัตรโดยสารราคาพิเศษ) โดยชำระค่าธรรมเนียม 500 บาท ต่อครั้ง ต่อเที่ยวบิน หากเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวบิน หรือวันเดินทางที่มีค่าเดินทางสูงกว่า ผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่าง โดยรวมกับค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของบัตรโดยสารนั้นๆ และภายในอายุของบัตรโดยสาร ซึ่งท่านจะต้องแจ้งเปลี่ยนก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง และก่อนเวลา 18.00 น. ของทุกวัน.
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้โดยสารเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินในทุกกรณี

5.4 การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร : ท่านสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้ โดยมีค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท ต่อครั้ง ต่อเที่ยวบิน

5.5 เงื่อนไขบัตรโดยสารโปรโมชั่น : ข้อบังคับการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินข้อ 5.3 และเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร ข้อ 5.4 ไม่สามารถนำมาใช้กับบัตรโดยสารโปรโมชั่นบางประเภทได้

5.6 การชำระเงิน : ท่านต้องชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนเมื่อยืนยันการสำรองที่นั่ง หากไม่มีการชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนเมื่อมีการยืนยันการสำรองที่นั่งแล้ว ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ สายการบินโอเรียนท์ไทย ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการสำรองที่นั่งก่อนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน) และ/หรือ ไม่อนุญาตให้ท่านขึ้นเครื่องได้

5.7 ข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านรับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มอบให้แก่สายการบินโอเรียนท์ไทย นี้นั้นเป็นไปเพื่อการสำรองที่นั่งและการยืนยันการการเดินทาง เพื่อการจัดหาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พิธีการการเข้าเมือง เพื่อการทำการบัญชี การเรียกเก็บเงิน และการตรวจสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัตรเครดิตหรือบัตรชำระเงินอย่างอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านความปลอดภัย การจัดการและกฎหมาย เพื่อการออกบัตรเครดิต เพื่อการทดสอบระบบ การรักษาสภาพและพัฒนา เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ และเพื่อช่วยให้สายการบินโอเรียนท์ไทย สามารถติดต่อกับท่านได้ในภายภาคหน้า เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ โดยข้อบังคับการบินการเดินทางกับสายการบินโอเรียนท์ไทย ท่านอนุญาตให้สายการบินโอเรียนท์ไทย เก็บและใช้ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่านและส่งต่อข้อมูลไปยังสำนักงานของสายการบินโอเรียนท์ไทย ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตและบุคคลที่สามอันเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ ตัวแทนของรัฐบาล ผู้ให้บริการการเดินทางอื่น หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น

5.8 การเลือกที่นั่ง : สายการบินโอเรียนท์ไทย ให้ความสะดวกแก่ผู้โดยสารในการระบุที่นั่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้โดยสารสามารถระบุที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง หรือทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางเว็บไซต์สายการบินฯ (โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของการเลือกที่นั้งล่วงหน้า) ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่นั่งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบเครื่องบิน และสายการบินโอเรียนท์ไทยไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่บนเครื่องบิน ตลอดการเดินทาง

การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน) และสิ่งจำเป็นอื่นสำหรับการเดินทาง
6.1 การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน) การสิ้นสุด และเงื่อนไข : เคาน์เตอร์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง (เคาน์เตอร์เช็คอิน)ของสายการบินโอเรียนท์ไทย จะเปิดให้บริการก่อนกำหนดการเดินทางสอง (2) ชั่วโมง และจะปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนดการเดินทางสี่สิบ (40) นาที ทั้งนี้กำหนดเวลาการสิ้นสุดการลงทะเบียนดังกล่าว อาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละท่าอากาศยานและเที่ยวบิน โดยเป็นความรับผิดชอบของท่านในการกระทำตามกำหนดเวลาดังกล่าวที่ระบุไว้ในขณะที่ท่านทำการสำรองที่นั่ง ไม่ว่ากรณีใดๆ สายการบินโอเรียนท์ไทย ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทางตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง หากท่านมิได้กระทำการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับฉบับนี้ และสายการบินโอเรียนท์ไทย จะไม่คืนเงินค่าโดยสารที่ท่านได้ชำระไปแล้ว ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง 40 นาที ก่อนกำหนดการเดินทางในเที่ยวบินของท่าน
(ข) หากท่านไม่อาจแสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบินโอเรียนท์ไทย
(ค) หากท่านไม่อาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง รวมทั้งใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศ (วีซ่า) ซึ่งจำเป็นต่อการเดินทางไป   ยังสถานที่หรือประเทศนั้นๆ
(ง) หากท่านไม่ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ต้องจ่ายให้แก่สายการบินโอเรียนท์ไทย
(จ) หากท่านกระทำการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบินโอเรียนท์ไทย หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบินโอเรียนท์ไทย หรือดูหมิ่น เหยียดหยามพนักงานของสายการบินโอเรียนท์ไทย ไม่ว่าโดยการกระทำหรือโดยวาจา
(ฉ) หากรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจอื่นห้ามมิให้ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน
(ช) หากสายการบินโอเรียนท์ไทย เห็นควรว่าท่านไม่สมควรเดินทางเนื่องจากเมาสุราหรือมีลักษณะในทางการแพทย์ที่เป็นอันตรายอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ
(ซ) หากสายการบินโอเรียนท์ไทย เห็นควรว่าท่านไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรือเงื่อนไขทางการแพทย์ของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้โดยสารอื่น

6.2 การขึ้นเครื่องบิน : ท่านต้องไปถึงประตูทางออกขึ้นเครื่องบินที่ระบุไว้ก่อนกำหนดการเดินทางไม่น้อยกว่าสี่สิบ (40) นาที

6.3 การไม่ปรากฏตัว : หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิการบินได้ตามกำหนดเวลาที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนเปิดทำการ ท่านจะไม่สามารถเรียกคืนค่าโดยสารที่ท่านได้ชำระไปแล้วเพื่อการสำรองที่นั่งคืนได้

6.4 การปฏิบัติตามข้อบังคับ : ท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้องและข้อกำหนดของ ประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน และต่อการปฏิบัติตามข้อบังคับการบินของสายการบินโอเรียนท์ไทย ตลอดจนคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวของสายการบินโอเรียนท์ไทย ทั้งนี้ สายการบินโอเรียนท์ไทย จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดหาเอกสารที่จำเป็นหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง และข้อกำหนดหรือคำอธิบายดังกล่าว ไม่ว่าจะได้รับแจ้งเป็นวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือในลักษณะอื่นใด หรือต่อผลที่เกิดกับท่านอันเนื่องมาจากการที่ท่านไม่สามารถจัดหาเอกสารดังกล่าว หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้องและข้อกำหนดหรือคำอธิบายดังกล่าวได้

6.5 เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง : ท่านจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาและครอบครองตลอดจนเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อนำมาใช้เป็นเอกสารสำหรับการเดินทาง สำหรับเส้นทางภายในประเทศ อันได้แก่บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายของท่านติดอยู่ สำหรับเส้นทางต่างประเทศ จะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุอีกไม่น้อยกว่า หก (6) เดือน เอกสารที่เกี่ยวกับสุขภาพ วีซ่า และเอกสารอี่นๆ ตามที่กฏหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้องหรือข้อกำหนดของประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน ทั้งนี้สายการบินโอเรียนท์ไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ไม่ปฏิบัติตามหรือมีเอกสารที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฏหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดดังกล่าวขึ้นเครื่อง

6.6 การไม่อนุญาตให้เข้าเมือง : ท่านยินยอมที่จะชำระค่าโดยสาร และ/หรือ ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าปรับที่ต้องชำระ เมื่อใดก็ตามที่สายการบินโอเรียนท์ไทย ต้องส่งท่านกลับไปยังต้นทางหรือที่อื่นใดตามคำสั่งของรัฐบาลหรือหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางผ่าน หรือเป็นจุดหมายปลายทางก็ตาม ในกรณีดังกล่าวสายการบินโอเรียนท์ไทย จะไม่คืนค่าโดยสารให้แก่ท่าน

6.7 ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการกักตัว ฯลฯ : หากสายการบินโอเรียนท์ไทย จำเป็นต้องชำระเงินหรือวางมัดจำเงินค่าปรับ หรือค่าสินไหมทดแทน หรือต้องมีรายจ่ายอันเกิดจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดในการเดินทางอื่นๆ ของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน หรือต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารที่จำเป็น ท่านจะต้องชำระเงินคืนแก่สายการบินโอเรียนท์ไทย เมื่อถูกทวงถาม ตามจำนวนที่สายการบินโอเรียนท์ไทย ได้สำรองจ่ายไป หรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือตามที่จะต้องชำระ ทั้งนี้สายการบินโอเรียนท์ไทย อาจใช้มูลค่าของสายการบินโอเรียนท์ไทย อื่นที่ท่านไม่ได้ใช้บริการ หรือเงินจำนวนใดๆ ที่อยู่ในความครอบครองของสายการบินโอเรียนท์ไทย มาใช้ชำระเงินหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว

6.8 การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย : ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยหรือเพื่อสุขภาพจากรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานหรือสายการบินโอเรียนท์ไทย

การปฏิเสธการบิน
7.1 สิทธิในการปฏิเสธการบิน : ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย หรือในดุลพินิจของสายการบินโอเรียนท์ไทย สายการบินโอเรียนท์ไทย อาจปฏิเสธท่านหรือสัมภาระของท่าน หากพิจารณาแล้วเห็นว่า

(ก)  การกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งจำเป็น ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย หรือ
(ข)  การกระทำดังกล่าวถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐ หรือประเทศที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน หรือ
(ค)  พฤติกรรม สถานะ อายุ หรือภาวะทางจิตและทางกายของท่าน หรือสภาวะทางกายภาพของสัมภาระของท่านมีลักษณะ
        (1) ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ
        (2) เป็นเหตุให้เกิดอันตราย ความไม่สะดวก หรือทำให้ท่านเป็นที่รังเกียจของผู้โดยสารท่านอื่นหรือลูกเรือ หรือ
        (3) มีอันตรายหรือทำให้เกิดความเสี่ยงต่อตัวท่านเอง หรือบุคคลอื่นหรือทรัพย์สิน หรือ
(ง)  ท่านได้ประพฤติผิดระหว่างการเดินทางในเที่ยวบินก่อนหน้านี้และพฤติกรรมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นซ้ำได้อีก หรือ
(จ)  ท่านไม่ได้สังเกตหรือไม่สังเกตเห็นคำอธิบายของสายการบินโอเรียนท์ไทย หรือ
(ฉ)  ท่านปฏิเสธไม่เข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย หรือ
(ช)  ท่านยังไม่ได้ชำระค่าโดยสาร ค่าใช้จ่าย หรือภาษีใดๆ ที่ต้องชำระ หรือ
(ซ)  การชำระเงินของท่านทำโดยการฉ้อฉล หรือ
(ฌ)  ท่านไม่มีเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน หรือ
(ญ) การจองที่นั่งได้กระทำโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือเป็นเอกสารที่ซื้อมาจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สายการบินโอเรียนท์ไทย หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากสายการบินโอเรียนท์ไทย หรือ
(ฎ)  บัตรเครดิตที่ท่านนำมาใช้ชำระค่าโดยสารได้ถูกแจ้งว่าหายหรือถูกโขมย หรือ
(ฏ)  เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง การสำรองที่นั่ง หรือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ได้มาโดยการปลอมหรือโดยการฉ้อฉล หรือ
(ฐ) เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สายการบินโอเรียนท์ไทย หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หรือถูกทำให้เสียหายซึ่งในกรณีนี้ สายการบินโอเรียนท์ไทย ขอสงวนสิทธิในการยึดเอกสารดังกล่าว และ/หรือ
(ฑ)  บุคคลที่ยื่นเอกสารเพื่อลงทะเบียนยืนยันการเดินทางไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเดียวกับบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้นๆ ซึ่งในกรณีนี้สายการบินโอเรียนท์ไทย ขอสงวนสิทธิในการยึดเอกสารดังกล่าว

7.2 เด็กที่ไม่มีผู้ติดตาม : สายการบินโอเรียนท์ไทย ไม่ยินยอมให้เด็กที่ไม่มีผู้ติดตามซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบสอง ( 12 ) ปี เดินทางโดยลำพังหรือ ต้องมีผู้ปกครองลงนามเพื่อเป็นการรับรองอนุญาตให้เด็กเดินทางโดยลำพัง

7.3 สิทธิในการขอบริการแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ : สายการบินโอเรียนท์ไทย มีหน้าที่จะให้บริการแก่ผู้โดยสารไม่ว่าในกรณีใดๆอย่างเท่าเทียมกัน สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น การขอใช้รถเข็นของผู้พิการหรือไม่สะดวกในการช่วยเหลือตัวเอง โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นในกรณีที่ต้องใช้เครื่องช่วยพิเศษ เช่น รถยนต์ที่ต้องใช้บริการจากผู้ให้บริการที่สาม ซึ่งผู้ขอใช้บริการต้องชำระค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการที่สามโดยสายการบินโอเรียนท์ไทย จะไม่คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มแต่อย่างใด

7.4 สตรีมีครรภ์ : ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้สายการบินโอเรียนท์ไทย ทราบถึงอายุครรภ์เมื่อทำการสำรองที่นั้ง โดยสายการบินโอเรียนท์ไทย มีเงื่อนไขสำหรับการเดินทางดังต่อไปนี้

อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดาห์ (ตลอดอายุครรภ์) อนุญาตให้เดินทางโดยไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์
อายุครรภ์ระหว่าง 28 สัปดาห์ ถึง 32 สัปดาห์ ผู้โดยสารต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้
อายุครรภ์ตั้งแต่ 32 สัปดาห์ขึ้นไป สายการบินปฏิเสธการให้บริการ

7.5 ทารกอายุต่ำกว่า 8 วัน : สายการบินโอเรียนท์ไทย อาจใช้ดุลพินิจอย่างเด็ดขาดในการตัดสินใจให้ทารกดังกล่าวเดินทางได้ เมื่อได้รับการแสดงหนังสืออนุมัติการเดินทางจากแพทย์และเมื่อบิดามารดาของทารกได้ลงนามในข้อกำหนดยกเว้นความรับผิด

7.6 สิทธิในการไม่คืนเงิน : สายการบินโอเรียนท์ ไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าบัตรโดยสาร รวมทั้งค่าบริการและค่าธรรมเนียมอื่นๆ แก่ผู้โดยสารซึ่งถูกปฏิเสธการบินดังกล่าว

สัมภาระ
8.1 สิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นสัมภาระหรือไม่อาจรวมอยู่ในสัมภาระ : สายการบินโอเรียนท์ไทย ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทางของท่าน หากพบสัมภาระหรือสิ่งของเหล่านี้ในสัมภาระของท่าน

(ก) วัตถุที่ไม่ได้บรรจุในกระเป๋าหรือภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัย โดยการดูแลรักษาตามปกติ
(ข) วัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน บุคคล หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน เช่น วัตถุที่ระบุไว้ในข้อบังคับสินค้าอันตราย ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( International Civil Aviation Organization – ICAO) สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ( International Air Transport Association – IATA) และข้อบังคับการบินของสายการบินโอเรียนท์ไทย
(ค) วัตถุที่ห้ามมีการขนส่งทางอากาศตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐใดก็ตามที่ท่านจะออกเดินทาง ที่จะเดินทางไปถึง และที่ท่านจะเดินทางผ่าน
(ง) วัตถุที่สายการบินโอเรียนท์ไทย พิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วว่าไม่เหมาะกับการขนส่งทางอากาศ เนื่องจากน้ำหนัก ขนาด หรือลักษณะของสิ่งนั้น
(จ) วัตถุที่แตกง่ายหรือชำรุดเสียหายได้
(ฉ) สัตว์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
(ช) ชิ้นส่วนของสัตว์หรือมนุษย์
(ซ) อาหารทะเลสดหรือแช่แข็ง หรือเนื้อสัตว์อย่างอื่นที่อาจใส่กระเป๋าถือและนำขึ้นเครื่องได้ นอกจากจะแสดงให้เป็นที่พอใจแก่สายการบินโอเรียนท์ไทย แล้วว่าได้บรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อยด้วยโฟมกันชื้น (STYROFOAM)และ/หรือ กล่องเก็บความเย็นซึ่งบรรจุอาหารแห้งหรืออาหารที่ไม่เสียง่าย และได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการบินหลังจากที่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว หากผู้โดยสารปฏิเสธการตรวจสอบสายการบินโอเรียนท์ไทย มีสิทธิปฏิเสธไม่รับสัมภาระดังกล่าวได้
(ฌ) อาวุธปืนและดินปืน
(ญ) ก๊าซที่สามารถระเบิดหรือติดไฟได้และไม่ได้ เช่น ละอองสี ก๊าซที่กลั่นจากน้ำมันปิโตรเลี่ยม (butane) น้ำมันก๊าด ก๊าซทำความเย็น เช่น ถังดำน้ำที่มีก๊าซบรรจุอยู่ , ไนโตรเจนเหลว (เช่น สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย), ของแข็งที่ติดไฟได้ (เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค), สารอินทรีย์ประเภทเปอร์ออกไซด์ (เช่น เรซิ่น), วัตถุมีพิษ, สารอันอาจติดเชื้อได้ (เช่น ไวรัส แบคทีเรีย) , สารกัมมันตภาพรังสี (เช่น เรเดียม), สารกัดกร่อน (เช่น กรด ด่าง), ปรอท, เครื่องวัดอุณหภูมิ , สารที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก, สารออกไซด์ (เช่น สารฟอกขาว)
(ฎ) วัตถุที่ในดุลพินิจของสายการบินโอเรียนท์ไทย แล้วพิจารณาเห็นว่าเป็นอาวุธ เช่น ปืนพกโบราณ ดาบ มีด และวัตถุในลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจถือเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ตามข้อบังคับการบินของสายการบินโอเรียนท์ไทย แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นไปยังห้องโดยสาร

8.2 ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย : ท่านไม่สามารถลงทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ และท่านต้องรับความเสี่ยงภัยอันอาจเกิดกับทรัพย์สินดังกล่าวเองหากท่านส่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสัมภาระลงทะเบียน ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวรวมถึง เงิน อัญมณี หินมีค่า เครื่องเงิน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ หลักทรัพย์หรือของมีค่าอื่นๆ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง และเอกสารแสดงตนอื่นๆ โฉนด ต้นฉบับเอกสาร หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

8.3 สิทธิในการค้นสัมภาระ : บริษัทฯ อาจปฏิเสธการขนส่งสัมภาระตามที่อธิบายไว้ในข้อ 8.1 ซึ่งเป็นวัตถุที่ห้ามไม่ให้มีการขนส่งโดยถือเป็นสัมภาระ และอาจปฏิเสธไม่ขนส่งวัตถุอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันหากตรวจพบ บริษัทฯ อาจปฏิเสธการขนส่งสัมภาระรายการใดๆ เนื่องจากขนาด รูปร่าง สิ่งที่บรรจุ (อาหารทะเล) น้ำหนัก หรือลักษณะ บริษัทฯ อาจปฏิเสธการยอมรับสัมภาระเพื่อขนส่ง เว้นแต่สัมภาระนั้นจะได้รับการบรรจุในกระเป๋าหรือภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัย โดยมีการดูแลตามปกติ
สิทธิในการตรวจค้น ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง บริษัทฯ อาจขอให้ท่านอนุญาตให้มีการตรวจค้น เอ็กซเรย์ หรือการสแกนด้วยวิธีอื่น เพื่อตรวจสอบตัวท่านและสัมภาระของท่าน และอาจให้มีการตรวจหรือค้นสัมภาระของท่านในขณะที่ท่านไม่ได้อยู่ ณ ที่นั้นได้ ทั้งนี้ เพื่อตรวจค้นว่าท่านครอบครอง หรือสัมภาระของท่านบรรจุวัตถุตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8.1 หรือวัตถุหรือสรรพาวุธทางทหารซึ่งไม่ได้แสดงต่อบริษัทฯ ตามข้อ 8.1 หรือไม่ หากท่านไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่อนุญาตให้ท่าน หรือ สัมภาระของท่านร่วมไปในการเดินทางได้ โดยที่บริษัทฯ จะไม่ชำระเงินคืนหรือมีภาระผูกพันอื่นใด ในกรณีที่การตรวจค้นหรือสแกนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่าน หรือการเอ็กซเรย์หรือสแกนทำให้สัมภาระของท่านชำรุดเสียหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ หากมีความจำเป็น ท่านจะต้องจะเข้าร่วมในการตรวจค้นสัมภาระของท่าน ไม่ว่าจะเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ บริษัทฯ ไม่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่าน อันมีสาเหตุมาจากการที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อนี้ได้

8.4 สัมภาระที่ต้องลงทะเบียน : เมื่อท่านนำสัมภาระมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง สัมภาระนั้นจะอยู่ในความดูแลของสายการบินโอเรียนท์ไทย และสายการบินโอเรียนท์ไทย จะออกป้ายสัมภาระสำหรับสัมภาระแต่ละชิ้นที่ลงทะเบียนแล้ว สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะต้องมีชื่อของท่านหรือหลักฐานแสดงตนอื่นๆ ติดไว้อย่างแน่นหนา สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะถูกขนส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินที่ท่านเดินทาง เว้นแต่ว่าสายการบินโอเรียนท์ไทย ได้เลือกที่จะขนส่งสัมภาระไปพร้อมกับเที่ยวบินอื่นเพื่อความปลอดภัย ความมั่นคง หรือด้วยเหตุผลในการปฏิบัติงาน หากสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนของท่านถูกขนส่งไปกับเที่ยวบินถัดไปสายการบินโอเรียนท์ไทย จะนำสัมภาระดังกล่าวส่งคืนให้แก่ท่านภายในเวลาที่เหมาะสม เมื่อเดินทางถึงที่หมายแล้ว เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดให้ท่านมาแสดงตนเพื่อขอรับสัมภาระต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร

8.5 การขนส่งสัมภาระโดยไม่มีค่าใช้จ่าย : ท่านสามารถนำสัมภาระที่มีน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม ร่วมการเดินทางไปกับท่านได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ระบุไว้ในข้อบังคับการบินของสายการบินโอเรียนท์ไทย

8.6 สัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน : ท่านไม่มีสิทธินำสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดร่วมเดินทางไปได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากแต่ในดุลพินิจของสายการบินโอเรียนท์ไทย ยินยอมให้มีการขนส่งสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ อัตราค่าบริการราคากิโลกรัมละ 200 บาท (ส่วนที่เกินจาก 15 กิโลกรัม) สำหรับเส้นทางภายในประเทศ และสำหรับเส้นทางต่างประเทศ อัตราค่าบริการ (ส่วนที่เกินจาก 20 กิโลกรัม) เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด โดยท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินตามอัตราที่สายการบินโอเรียนท์ไทย กำหนด ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันออกไปได้ไม่ว่าเวลาใดๆ และสายการบินโอเรียนท์ไทย จะอนุญาตให้เมื่อมีการร้องขอซึ่งอาจกระทำได้ ณ เคาท์เตอร์ลงทะเบียนยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน) หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1126

8.7 สัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียน : ผู้โดยสารจะได้รับอนุญาตให้นำสัมภาระขึ้นไปยังห้องโดยสารได้ท่านละหนึ่งใบ โดยจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และสัมภาระที่ท่านนำขึ้นเครื่องจะต้องมีขนาดพอดีกับพื้นที่ใต้ที่นั่งด้านหน้า หรือพอดีกับช่องเก็บของในห้องโดยสาร วัตถุที่สายการบินโอเรียนท์ไทย ระบุว่ามีน้ำหนักหรือขนาดเกินกำหนดจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นไปยังห้องโดยสาร

8.8 การรับและการส่งมอบสัมภาระ : ท่านต้องมารับสัมภาระของท่านทันที ณ จุดรับสัมภาระปลายทาง หากท่านไม่มารับสัมภาระภายในเวลาอันควรสายการบินโอเรียนท์ไทย จะนำสัมภาระดังกล่าวไปจัดเก็บไว้ในสถานที่ของสายการบินโอเรียนท์ไทย ซึ่งสายการบินโอเรียนท์ไทย จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาสัมภาระ และหากท่านไม่มาขอรับสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนภายในระยะเวลาสาม (3) เดือนนับจากวันที่ท่านต้องมารับคืน สายการบินโอเรียนท์ไทย อาจกำจัดสัมภาระดังกล่าวได้โดยไม่ต้องรับผิดต่อท่าน เฉพาะผู้ที่มีชื่อบนป้ายสัมภาระเมื่อมีการลงทะเบียนสัมภาระเท่านั้นจึงจะมีสิทธิในการรับส่งมอบสัมภาระคืน หากบุคคลที่มาขอรับสัมภาระไม่มีป้ายสัมภาระสายการบินโอเรียนท์ไทย จะอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวรับสัมภาระไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้แสดงสิทธิของตนที่มีในสัมภาระจนเป็นที่พอใจของสายการบินโอเรียนท์ไทย แล้วเท่านั้น และหากสายการบินโอเรียนท์ไทย ร้องขอ บุคคลดังกล่าวจะต้องให้ความมั่นใจได้อย่างเพียงพอว่าจะชดเชยค่าความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับสายการบินโอเรียนท์ไทย อันเป็นผลจากการส่งมอบสัมภาระดังกล่าว การรับสัมภาระของผู้ถือป้ายสัมภาระโดยไม่มีการร้องเรียน ณ เวลาที่มีการส่งมอบสัมภาระนั้นถือเป็นหลักฐานชั้นต้นว่าสัมภาระดังกล่าวได้ถูกส่งมอบให้ในสภาพดีและเป็นไปตามสัญญาสำหรับการบินระหว่างสายการบินโอเรียนท์ไทย

8.9 สัมภาระสูญหาย : เมื่อผู้โดยสารพบว่าสัมภาระสูญหาย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที ในกรณีที่ไม่สามารถติดตามสัมภาระที่สูญหายได้ ทางสายการบินโอเรียนท์ไทย จะชดใช้ค่าเสียหาย ตามน้ำหนักของสัมภาระที่ได้มีการลงทะเบียน โดยคำนวณจากน้ำหนักในอัตรากิโลกรัมละ 100 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อกระเป๋าที่สูญหาย 1 ใบ โดยผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์ม “ใบอ้างสิทธิ์ ” ซึ่งสามารถติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินที่สนามบินและส่งให้บริษัทเพื่อดำเนินการต่อไป

8.10 สัมภาระเสียหาย : ในกรณีที่เป็นกระเป๋าถือทั่วไป , สัมภาระของผู้โดยสารต้องได้มาซึ่งหลักฐานในสภาพปกติ ดังนั้น สายการบินโอเรียนท์ไทย ต้องขออภัยที่เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อสัมภาระที่เกิดความเสียหาย ซึ่งอยู่เหนือความควบคุมดังนี้:
รอยขีดข่วน หรือ ถลอก / รอยบิ่นขนาดเล็ก / รอยตัดขนาดเล็ก / รอยเปื้อนดิน / สายรัดกระเป๋า / กระเป๋าถือ / ล้อกระเป๋า/ รอยความเสียหายที่ได้ซ่อมแล้ว/ กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป / กระเป๋าที่มีข้อจำกัดพิเศษ

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่อสัมภาระที่แตกหักง่าย , ของที่สามารถเน่าเสียได้ หรือ ของที่มูลค่า, เช่น เงิน, นาฬิกาข้อมือ อัญมณี เครื่องเงิน เอกสารหุ้น พันธบัตร สินค้าตัวอย่าง เอกสารแสดงตน หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กล้อง โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นวิทยุ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และอื่นๆ สัมภาระเหล่านี้ผู้โดยสารควรถือนำติดตัวไปด้วย
ทางบริษัทจะรับผิดชอบต่อสัมภาระที่เสียหายที่เกิดจากความละเลยของของพนักงานหรือ ในกรณีสัมภาระที่สูญหาย โดยการร้องเรียนแจ้งเพื่อให้บริษัทรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสัมภาระนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท และการร้องเรียนดังกล่าวจะต้องกระทำโดยการยื่นรายงานความผิดปรกติที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ที่สามารถขอแบบฟอร์มได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลของบริษัทในบริเวณสนามบิน

หมายเหตุ: การติดตามกระเป๋า สัมภาระที่สูญหายหรือ ล่าช้า หรือการหาสาเหตุของการเสียหาย อาจเกิดการล่าช้าหรือเป็นไปด้วยความลำบาก หากผู้โดยสารไม่ได้ทำการแจ้งให้ทางบริษัททราบโดยทันทีในวันเดินทางที่เกิดเหตุ

8.11 สัมภาระล่าช้า : ทางบริษัทจะรับผิดชอบในการจัดส่งสัมภาระล่าช้าที่เกิดจากความละเลยของเจ้าหน้าที่เท่านั้น. โดยผู้โดยสารต้องกรอกแบบฟอร์ม “ ใบอ้างสิทธิ ” ซึ่งติดต่อรับแบบฟอร์มได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร เครื่องบินที่สนามบินและส่งให้บริษัทเพื่อดำเนินการต่อไป

กำหนดการ การยกเลิกเที่ยวบิน และเที่ยวบินล่าช้ากว่ากำหนด
9.1 กำหนดการ : สายการบินโอเรียนท์ไทย จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการเดินทางของท่านและสัมภาระของท่าน โดยยึดตามกำหนดการซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันเดินทางที่สายการบินโอเรียนท์ไทย ได้ประกาศไป อย่างไรก็ตามเวลาที่ปรากฏในตารางเที่ยวบิน กำหนดการ หรือที่อื่นใดนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าเวลาใดๆ แล้วแต่กรณี และสายการบินโอเรียนท์ไทย ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

9.2 สิทธิที่พึงได้รับในกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบิน (Cancel Flight) : หากมีการยกเลิกเที่ยวบินใดๆ สายการบินโอเรียนท์ไทย จะต้องให้สิทธิ์ในการเลือกแก่ท่านในการขอคืนค่าโดยสารตามมูลค่าที่ผู้โดยสารได้ชำระไว้ในการเดินทางสำหรับเที่ยวบินนั้นๆ ในทันทีหรืออย่างช้าไม่เกิน 7 วัน(ในกรณีชำระด้วยเงินสด) และ 45วัน (ในกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต) หลังจากที่เที่ยวบินนั้นๆได้มีการยกเลิกหรือ ท่านสามารถใช้บัตรโดยสารเดิมในการเดินทางในเที่ยวบินอื่นๆของ สายการบินโอเรียนท์ไทย โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น

9.3 ข้อคุ้มครองที่ท่านควรได้รับ ในกรณีที่เที่ยวบินเกิดการล่าช้า สายการบินโอเรียนท์ไทยจะปฏิบัติตามกฏระเบียบของประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทย ในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งมีการคุ้มครองหลักดังนี้

1.  ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้ากว่ากำหนดเกินกว่า 3 ชั่วโมง ท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกเดินทางไปกับเที่ยวบินถัดไปของ สายการบินโอเรียนท์ไทย เลือกเดินทางกับเที่ยวบินของสายการบินโอเรียนท์ไทย อื่นที่มีเส้นทางบินหรือจุดหมายปลายทางเดียวกันโดยสายการบินโอเรียนท์ไทย จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาให้
2.  ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้ากว่ากำหนดเกินกว่า 3 ชั่วโมง และกรณีที่ไม่มีเที่ยวบินอื่น ท่านมีสิทธิ์ที่จะเลือกเดินทางไปยังสนามบินปลายทางที่ใกล้ที่สุดโดย สายการบินโอเรียนท์ไทย เป็นผู้รับผิดชอบจัดหาให้
3.  ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้ากว่ากำหนดเกินกว่า 3 ชั่วโมง ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกการเดินทางและขอคืนค่าบัตรโดยสารที่ได้ชำระแล้วเต็มจำนวนโดยเร็วหรือไม่เกิน 7 วัน(ในกรณีชำระด้วยเงินสด) และ 45วัน (ในกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต) หลังจากที่ท่านเลือกคืนค่าโดยสาร
4.  หลังจากที่ท่านได้รับบัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass) แล้ว แต่เกิดการล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดตามตารางการบิน หากเกินกว่า 3 ชั่วโมงไม่ว่าสาเหตุใดๆก็ตาม สายการบินโอเรียนท์ไทย จะจัดหาอาหารและหรือ ที่พักให้แก่ท่านโดยไม่ชักช้าและตามสมควรแก่กรณี
5.  สายการบินโอเรียนท์ไทย รับผิดชอบในการบริการเพื่อให้ท่านเดินทางอย่างสะดวกสบายในเส้นทางการบินที่สายการบินโอเรียนท์ไทย ให้บริการ และไม่สามารถจะรับผิดชอบต่อการเดินทางที่เส้นทางอื่นๆนอกเหนือจากเส้นทางที่สายการบินโอเรียนท์ไทย โอเรียนท์ไทยให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ท่านจะทำการบินต่อเนื่องกับสายการบินโอเรียนท์ไทย อื่นๆ (Connecting Flight) ณ ที่หมายปลายทางหากเกิดมีการล่าช้าในเที่ยวบิน โปรดวางแผนการเดินทางที่ให้เวลาพอเพียงในการเดินทางต่อเนื่อง ณ ที่หมายปลายทางเพื่อประโยชน์ของท่าน

การชำระคืนเงิน
10.1 บุคคลที่เหมาะสม : สายการบินโอเรียนท์ไทย จะชำระเงินคืนให้แก่บุคคลที่เป็นผู้ชำระค่าโดยสาร โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินต้นฉบับจนเป็นที่พอใจแก่สายการบินโอเรียนท์ไทย เท่านั้น

10.2 วิธีการ : คำขอให้มีการชำระเงินคืน ต้องทำเป็นหนังสือพร้อมด้วยต้นฉบับเอกสารยืนยันรายละเอียดการบิน และ/หรือ หมายเลขการสำรองที่นั่งและหลักฐานการชำระเงินพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชน

10.3 สิทธิในการปฏิเสธการคืนเงิน :

(ก)  ทางบริษัทอาจปฏิเสธการคืนเงินถ้าในขณะที่ร้องเรียนบัตรโดยสารได้หมดอายุแล้ว
(ข) ทางบริษัทอาจปฏิเสธการคืนเงินในกรณีที่บัตรโดยสารได้ถูกใช้งานแล้ว หรือ บัตรโดยสารได้ถูกนำไปใช้เป็นเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลในการแสดงเจตน์จำนงค์การขอเดินทางออกจากประเทศนั้นๆ ยกเว้นแต่ว่าได้มีการแสดงหลักฐานกับทางบริษัทอย่างเพียงพอว่าผู้โดยสารได้รับสิทธิอนุญาตในการอยู่ในประเทศนั้นๆ หรือผู้โดยสารจะเดินทางออกจากประเทศโดยวิธีการ หรือ โดยสายการบินโอเรียนท์ไทย อื่นๆ
(ค) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินในวิธีการเดียวกันและสกุลเงินเดียวกันกับที่ท่านผู้โดยสารได้ชำระเงินค่าบัตรโดยสาร
(ง) การชำระเงินคืนโดยสมัครใจจะได้รับการชำระโดยบริษัทสายการบินโอเรียนท์ไทย ผู้ออกบัตรโดยสาร หรือตัวแทนจำหน่ายผู้ออกบัตรโดยสารที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการเท่านั้น

ความประพฤติบนเครื่องบินโดยสาร
11.1 หากสายการบินโอเรียนท์ไทย เห็นว่าความประพฤติบนเครื่องบินของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องบินหรือบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบนเครื่องบิน หรือ ไม่เป็นไปตามคำสั่งของพนักงานบนเครื่องบิน ซึ่งไม่จำกัดเพียงแค่ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การใช้โทรศัพท์มือถือ หรือ การใช้คำข่มขู่ ด่าว่า หรือ เหยียดหยามพนักงานบนเครื่องบิน หรือ แสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย ไม่สะดวก เสียหาย หรือ ทำให้ผู้โดยสาร หรือ พนักงานบนเครื่องบินได้รับบาดเจ็บ สายการบินโอเรียนท์ไทย อาจใช้มาตรการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมถึงการยับยั้งและการนำท่านลงจากเครื่องบิน และท่านอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากความผิดที่ท่านกระทำบนเครื่องบินโดยสาร

11.2 หากความประพฤติของท่านส่งผลให้สายการบินโอเรียนท์ไทย ต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการเดินทางเพื่อให้ท่านลงจากเครื่องบิน หลังจากที่สายการบินโอเรียนท์ไทย ได้ใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยเหตุผลแล้ว ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับสายการบินโอเรียนท์ไทย ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายประเภทใด ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางดังกล่าว

11.3 ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย สายการบินโอเรียนท์ไทย อาจห้ามไม่ให้หรือจำกัดการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ บนเครื่องบินไม่ได้จำกัดเฉพาะ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา วิทยุ เครื่องเล่นเทปคาสเซทและซีดี เกมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือส่งสัญญาณ รวมถึงของเล่นวิทยุบังคับและเครื่องรับส่งวิทยุ เว้นแต่อุปกรณ์ช่วยฟังและเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

การจำกัดความรับผิด
12.1 อนุสัญญากรุงวอร์ซอและอนุสัญญากรุงมอลทริออล : หากการเดินทางของผู้โดยสารมีจุดหมายปลายทางหลายแห่ง หรือหยุด ณ ประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศต้นทาง อนุสัญญากรุงวอร์ซอหรืออนุสัญญากรุงมอลทริออลอาจถูกใช้บังคับ และ อนุสัญญากรุงวอร์ซอหรืออนุสัญญากรุงมอลทริออลจะถูกนำมาใช้บังคับเพื่อจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งเนื่องจากความตายหรือบาดเจ็บและเพื่อความสูญหายหรือความเสียหายหายของสัมภาระ

12.2 ข้อกำหนดการจำกัดความรับผิดต่อสัมภาระ : ความรับผิดในความสูญหาย , ล่าช้า , ความเสียหายต่อสัมภาระได้ถูกจำกัดไว้ หากมิได้แจ้งมูลค่าที่สูงกว่าให้ทราบและชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้า อนึ่งความรับผิดของการเดินทางภายในประเทศและนอกประเทศจะแตกต่างกันไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

12.3 หากอนุสัญญากรุงวอร์ซอไม่ใช้บังคับ : หากการเดินทางของท่านไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของอนุสัญญากรุงวอร์ซอ ให้กฎต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับการเดินทางดังกล่าว

(ก) ความรับผิด ต่อความเสียหายใดๆ ที่สายการบินโอเรียนท์ไทย มีอยู่จะลดลง ห ากความประมาทของท่านก่อให้เกิดหรือมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายนั้นๆ ต ามกฎหมายที่อาจใช้บังคับ
(ข) สายการบินโอเรียนท์ไทย จะไม่รับ ผิดในความเสียหายต่อสัมภาระที่ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หากความเสียหายดังกล่าว มิได้เกิดขึ้นจากความประมาทของสายการบินโอเรียนท์ไทย และสัมภาระดังกล่าวมิได้อยู่ในความควบคุมหรือครอบครองของสายการบินโอเรียนท์ไทย
(ค) เว้นแต่ กรณีที่สายการบินโอเรียนท์ไทย เจตนากระทำการ หรือ งดเว้นกระทำการ และก่อให้เกิดความเสียหาย หรือสายการบินโอเรียนท์ไทย กระทำการด้วยความประมาทและอาจรู้ได้ว่าจะเกิดผลเสียหาย สายการบินโอเรียนท์ไทย จะรับผิดต่อความเสียหายต่อสัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว และในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นกับสัมภาระที่ไม่ได้ลงทะเบียน สายการบินโอเรียนท์ไทย จะรับผิดชอบแล้วแต่กรณี ทั้งนี้หากกฎหมายที่อาจใช้บังคับได้ระบุการจำกัดความรับผิดต่างออกไป ให้เป็นไปตามการจำกัดความรับผิดที่ต่างกันออกไปนั้น หากน้ำหนักของสัมภาระไม่ได้ระบุลงในป้ายสัมภาระให้ ้สันนิษฐานว่าน้ำหนักรวมของสัมภาระลงทะเบียนไม่เกินสัมภาระที่ได้รับอนุญาต ในกรณีของสัมภาระลงทะเบียนที่ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงมูลค่าของสัมภาระที่เกินมา ความรับผิดของสายการบินโอเรียนท์ไทย จะจำกัดเฉพาะมูลค่าของส่วนที่เกินมาซึ่งท่านได้แจ้งให้ทราบแล้วเท่านั้น
(ง) สายการบินโอเรียนท์ไทย จะไม่รับผิดในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ ข้อกำหนด และ ข้อบังคับของรัฐบาลหรือจากการที่ท่านมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดและข้อบังคับของรัฐบาล
(จ) นอกจากที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินนี้ สายการบินโอเรียนท์ไทย จะรับผิดต่อท่านสำหรับความเสียหายอันอาจชดเชยคืนมาได้ เพื่อ ความสูญหายและราคาที่พิสูจน์ได้ตามกฎหมาย
(ฉ) สายการบินโอเรียนท์ไทย ไม่ต้องรับ ผิดในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากสัมภาระของท่าน ท่านต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสัมภาระของท่านต่อบุคคลอื่น หรือทรัพย์สิน รวมถึงทรัพย์สินของสายการบินโอเรียนท์ไทย ด้วย
(ช) สายการบินโอเรียนท์ไทย ไม่ต้องรับ ผิดแต่อย่างใดต่อสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียน และสัมภาระที่ไม่ได้ลงทะเบียน ไม่เฉพาะแต่ สิ่งของแตกหักง่ายเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง สิ่งของที่มีค่าพิเศษเช่น เงิน เครื่องเพชร ทองคำ เงิน ทองคำขาว คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล เอกสารการเจรจา หลักทรัพย์ หรือของมีค่าอย่างอื่น เอกสารธุรกิจ หนังสือเดินทางและเอกสารแสดงตนอื่นๆ โฉนดที่ดิน หรือ เอกสารแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
(ซ) สายการบินโอเรียนท์ไทย จะไม่รับผิดชอบต่อความเจ็บป่วย หรือความพิการ รวมทั้งความตาย ตลอดจนคุณลักษณะของสภาพทางร่างกายของท่าน หรือสภาพดังกล่าวที่แย่ลง
(ฌ) สัญญาการเดินทางให้รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินนี้ และการไม่รวมถึง หรือจำกัดความรับผิดดังกล่าวให้มีผลใช้ได้กับตัวแทนผู้มีอำนาจของสายการบินโอเรียนท์ไทย ลูกจ้าง พนักงานและตัวแทนของบุคคลดังกล่าวให้มีผลเป็นอย่างเดียวกันกับสายการบินโอเรียนท์ไทย จำนวนเงินที่สามารถเรียกคืนได้จากสายการบินโอเรียนท์ไทย และจากตัวแทนผู้มีอำนาจของสายการบินโอเรียนท์ไทย ลูกจ้าง พนักงานและตัวแทนของบุคคลดังกล่าวต้องไม่เกินจำนวนที่สายการบินโอเรียนท์ไทย ต้องรับผิด (หากมี)
(ญ) หากสายการบินโอเรียนท์ไทย ไม่ได้ระบุไว้อย่างแจ้งชัด บทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินฉบับนี้ จะไม่ถือเป็นข้อกำหนดที่สละสิทธิหรือจำกัดสิทธิอันมีอยู่ในอนุสัญญากรุงวอร์ซอ หรืออนุสัญญาอื่น หรือกฎหมายอื่นอันอาจใช้บังคับได้

ข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเรียกร้องและการดำเนินการ
13.1 หากท่านไม่สามารถพิสูจน์ได้ให้ถือว่าการยินยอมรับมอบสัมภาระที่มีป้ายสัมภาระติดอยู่โดยไม่ทักท้วง เป็นหลักฐานเพียงพอว่าสัมภาระได้ถูกนำส่งในสภาพดีและเป็นไปตามสัญญาการขนส่ง หากท่านมีความประสงค์จะเรียกร้องหรือดำเนินการต่อความเสียหายของสัมภาระลงทะเบียน ท่านต้องแจ้งให้สายการบินโอเรียนท์ไทย ทราบทันทีที่พบเห็นความเสียหายภายในระยะเวลาไม่เกินกว่าเจ็ด (7) วัน นับจากวันได้รับสัมภาระ หากท่านมีความประสงค์จะเรียกร้องหรือดำเนินการต่อความล่าช้าของสัมภาระลงทะเบียน ท่านต้องแจ้งให้สายการบินโอเรียนท์ไทย ทราบภายในยี่สิบเอ็ด (21) วัน นับจากวันที่สัมภาระได้ ถูกส่งไปถึงมือท่าน คำเรียกร้องทุกครั้งต้องทำเป็นหนังสือและส่งไปรษณีย์หรือนำส่งให้แก่สายการบินโอเรียนท์ไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น

13.2 สิทธิที่มีต่อความเสียหายจะถูกยกเลิก หากท่านมิได้ดำเนินการกับสายการบินโอเรียนท์ไทย ภายในเวลาสอง (2) ปี นับจากวันที่เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง หรือนับจากวันที่เครื่องบินควรจะไปถึง หรือนับจากวันที่การบินได้หยุดลง วิธีการคำนวณกำหนดเวลาจะเป็นไปตามกฎหมายของศาลที่รับคำฟ้องในคดี

การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และสละสิทธิ์
14.1 ห้ามไม่ให้ตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของสายการบินโอเรียนท์ไทย มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง ขยายหรือสละสิทธิ์ในข้อบังคับใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้