เลือกที่นั่ง

Log in

Select Your Flight

Select Your Seat

Confirmation

Select Payment Method

  • Sign in
  • Second Tab

Please sign in

 

* กรุณาใส่ รหัสการสำรองที่นั่ง (PNR Code)
* กรุณาใส่ ชื่อ-นามสกุล ผู้โดยสาร
* กดปุ่ม “Sign In”.

หมายเหตุ

• โปรดเตรียมบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันบุคคลผู้เดินทาง และ ใช้แสดงเพื่อรับบัตรผ่านขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) กับเจ้าหน้าที่เช็คอิน ณ สนามบิน
• ผู้โดยสารต้องมาแสดงตน ก่อนเวลาการเดินทางอย่างน้อยล่วงหน้า 1 ชั่วโมง หากไม่ทันตามกำหนดเวลา สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกที่นั่งที่ได้เลือกไว้ล่วงหน้า
• เคาน์เตอร์เช็คอิน ของสายการบินฯ จะเปิดให้บริการเช็คอิน 2 ชั่วโมง ก่อนเวลาการเดินทาง และจะปิดทำการเช็คอิน 40 นาที ก่อนเวลาการเดินทาง
• ผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้ หลังจากทำการสำรองที่นั่งและชำระเงินสมบูรณ์แล้ว หรือ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนวันเดินทาง
• สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการเลือกที่นั่งล่วงหน้า สำหรับผู้โดยสารที่มีรายชื่อภายใต้การสำรองที่นั่งเดียวกันมากกว่า 9 ท่าน ขึ้นไป
• เมื่อผู้โดยสารเลือกที่นั่งแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้ ทั้งนี้สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเลือกที่นั่งดังกล่าว ในกรณีที่ผู้โดยสารมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือสายการบินฯ เปลี่ยนเวลาเที่ยวบิน