Special Offers & Promotions / บัตร Gift Card

บัตร Gift Card

Print

 

บัตรของขวัญ Orient Thai Gift Card
รายละเอียด

1. บัตร Orient Thai Gift Card มีให้เลือก 3 ราคา ได้แก่ 1,000 บาท 2,000 บาท และ 3,000 บาท
2. บัตร Orient Thai Gift Card สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
3. บัตร Orient Thai Gift Card สามารถใช้แทนเงินสดเพื่อซื้อบัตรโดยสารของสายการบินโอเรียนท์ ไทย และ/หรือ ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสายการบิน อาทิ ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบิน ค่าน้ำหนักสัมภาระเกิน ค่าน้ำหนักสัตว์เลี้ยง ค่าเปลี่ยนวันเดินทาง หรือ ค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร

เงื่อนไขและข้อกำหนด

1. สามารถซื้อบัตร Orient Thai Gift Card ได้ทางเคาน์เตอร์ จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินฯ
2. บัตร Orient Thai Gift Card ไม่สามารถนำมาขอคืนเงิน แลกคืน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเช็ค หรือใช้เป็นสินเชื่อ
3. บัตร Orient Thai Gift Card ไม่มีกำหนดหมดอายุ
4. บัตร Orient Thai Gift Card สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
5. หากบัตร Orient Thai Gift Card ชำรุด เสียหาย หรือสูญหาย ทางสายการบินฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกบัตรใหม่ให้6.
6. บัตร Orient Thai Gift Card จะถูกระงับใช้ หากพบว่ามีการปรับเปลี่ยนหรือได้มาด้วยวิธีทุจริตหรือฉ้อโกง
7. ก่อนใช้งานบัตร Orient Thai Gift Card ผู้ถือบัตรต้องติดต่อแจ้งหมายเลขบัตรฯ เพื่อขอเปิดการใช้งานที่ Call Center 1126 หรือ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินโอเรียนท์ ไทย
8. ในกรณีซื้อบัตร Orient Thai Gift Card ผ่านทางเว็บไซต์ สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากไม่สามารถนำส่งบัตรหรือผู้รับไม่ได้รับบัตร เนื่องจากชื่อ-ที่อยู่ในการจัดส่ง และ/หรืออีเมลที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง
9. ในกรณีซื้อผ่านทางเว็บไซต์เพื่อมอบให้บุคคลอื่น สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากบัตร Orient Thai Gift Card ถูกนำส่งไปยังที่อยู่ซึ่งแจ้งไว้ไม่ถูกต้อง และให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อ ด้วยเหตุที่ผู้ซื้อเป็นผู้แจ้งที่อยู่ของผู้รับนั้นด้วยตนเอง

หลักเกณฑ์ในการใช้งาน

1. สามารถใช้บัตร Orient Thai Gift Card แทนเงินสดเมื่อชำระเงินผ่าน Call Center 1126 และเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินฯ
2. สามารถใช้บัตร Orient Thai Gift Card ในการซื้อบัตรโดยสาร และ/หรือ จ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ (ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้)
3. สามารถใช้บัตร Orient Thai Gift Card ในการชำระเงินได้สูงสุดไม่เกินมูลค่า 3,000 บาท เท่านั้น ต่อการสำรองที่นั่ง 1 ครั้ง
4. ไม่สามารถนำบัตร Orient Thai Gift Card มาใช้ชำระเงินเมื่อสำรองที่นั่งเป็นหมู่คณะ (Group Booking) และไม่สามารถใช้ชำระค่าบัตรโดยสารในกรณีที่เป็นเที่ยวบินร่วมกับสายการบินอื่น (Code Share Flight)
5. การใช้บัตร Orient Thai Gift Card ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบิน โอเรียนท์ ไทย และสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Back